Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny

 Š k o l n í j í d e l n a, N o v á P a k a , Komenského 555, okr.Jičín, tel. 493722563

 

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 75016834

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

 

Provoz školní jídelny se řídí:

· zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

· vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

· vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní

a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,

· nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin , ve znění pozdějších předpisů,

· vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

I. Organizace provozu

 

Do prostor školní jídelny mají povolen vstup pouze osoby přihlášené ke stravování. Objednávky, výdej a kontrola obědů je prováděna pomocí bezdotykového čipu. Cena čipu je 100,- Kč, slouží strávníkovi po celou dobu docházky. Při zapomenutí čipu se žák hlásí u pracovnice dohledu, ztrátu čipu neprodleně nahlásí vedoucí jídelny.

V průběhu výdejní doby obědů zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků pracovnice školní jídelny, která vykonává dohled nad žáky během výdeje obědů v době od 11,25 do 13,30 hod . Po vstupu do prostor školní jídelny využívají žáci regály a věšáky k odložení školních pomůcek. Školní jídelna nezodpovídá za věci nesouvisející se školním vyučováním (peněženky, mobily apod. )

Strávníci se zařadí k výdejnímu pultu a vyzvednou celý oběd včetně doplňků. Strávníci konzumují celý oběd včetně doplňků ( moučníku, ovoce) v prostorách školní jídelny. Po konzumaci oběda odnesou do vyhrazeného prostoru použité nádobí. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování, řídit se pokyny vedoucí jídelny, pracovnice zajišťující dohled a vedoucí kuchařky. Za čistotu stolů během výdejní doby zodpovídá pracovnice dohledu. Úraz, nevolnost strávníků ve školní jídelně se hlásí pracovnici dohledu, stejně tak technické a hygienické závady.

Oběd do jídlonosiče se pro žáky školy vydává pouze v první den nemoci.

 

Možnost výběru ze dvou druhů jídel. Jídlo č. 1 je přihlášeno při uhradě stravného, jídlo č. 2 se přihlašuje pomocí čipu na objednávkovém terminálu v jídelně nebo využitím internetových objednávek.

 

II. Výše stravného

 

Výše stravného je určena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a na základě cen potravin, výše provozních a mzdových nákladů.

 

Kategorie stravného :

 

Strávníci do 6 let …………………… 19,- Kč

( přesnídávka 7,- Kč)

svačinka 7,- Kč celkem 33,- Kč v MŠ

Strávníci 7-10 let ……………………. 23,- Kč

( přesnídávka 9,- Kč)

svačinka 8,- Kč celkem 40,- Kč v MŠ

Strávníci 11-14 let ………………….. 26,- Kč

Strávníci starší 15 let ………………. 27,- Kč

Zaměstnanci ŠJ ………………….. 27,- Kč

zaměstnanci ZŠ ……………………. 64,-

cizí strávníci ………………………69,- Kč

 

Strávníci MŠ, ZŠ, SŠ hradí pouze normu potravin, v případě nemoci od 2.dne hradí plnou cenu oběda navýšenou o čá 37,- Kč / mzdovou ( 26,50 Kč) a provozní režii (10,50 Kč) /

Zaměstnanci ŠJ platí potravinovou normu.

Cizí strávníci hradí plnou cenu oběda.

 

 

III. Úhrada stravného

 

Strávníci platí stravné zálohově na následující měsíc. Po úhradě stravného se automaticky otevře objednávkový kalendář na následující měsíc do výše kreditu.

 

Strávníci mají možnost plateb stravného:

· bezhotovostně souhlasem k inkasu z účtu vždy 20.dne v měsíci předem

· v hotovosti v kanceláři školní jídelny ve stanovených pokladních hodinách

 

Při platbách stravného jsou odečteny odhlášené obědy z předchozího měsíce.

Pokladní hodiny pro výběr stravného v hotovosti poslední dva pracovní dny v měsíci a první dva pracovní dny následujícího měsíce, termín je vždy předem uveřejněn v prostorách školní jídelny a na www.zsnovapaka.cz

 

IV. Přihlášky ke stravování

 

Tiskopis „ Přihlášky ke stravování“ je uveřejněn na www.zs.novapaka.cz., popřípadě lze vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

 

 

V. Odhlášky ze stravování

 

Strávníci mají možnost využít odhlášení ze stravy :

· pomocí čipu na objednávkovém terminálu ve školní jídelně

· telefonicky na tel. č. 493722563

. emailem sjnovapaka@seznam.cz

· pomocí internetových objednávek www.strav.nasejidelna.cz/0050

( objednávání, odhlašování přes internet www.strav.nasejidelna.cz/0050 popsáno v příloze

vnitřního řádu „Objednávky přes internet“)

 

den předem do 13,30 hod

 

V první den nemoci lze vyzvednout oběd do jídlonosiče. V dalších dnech lze odebírat stravu za plnou cenu oběda.

 

 

 

 

VI. Výdej obědů

 

Výdejní doba obědů pro jednotlivé skupiny strávníků:

 

11,00 – 11, 25 hod cizí strávníci, výdej do jídlonosičů

11,25 – 13,30 hod žáci MŠ,ZŠ

13,30 - 13,45 hod cizí strávníci, výdej do jídlonosičů

 

Jídelna se uzavírá ve 14 hod, doba výdeje může být z provozních důvodů upravena. Jídlo odnášené v jídlonosičích je určené k přímé spotřebě, vydává se pouze do nádob vhodných k přepravě teplých pokrmů

 

 

VII. Zúčtování školního roku

 

Přeplatky stravného se převádí na následující školní rok ( odečítají se ze stravného na září). Po ukončení docházky strávník vrací čip, je mu vrácena záloha ve výši 100,- Kč, je-li čip funkční. Přeplatek stravování se vrací na účet plátce nebo vyzvedne zákonný zástupce v hotovosti v kanceláři školní jídelny v termínu do konce kalendářního roku. Termíny výplat přeplatků v hotovosti budou zveřejněny v prostorách školní jídelny a www.zsnovapaka.cz.

V případě nevyzvednutí se zůstatky účtů převádějí do výnosů školní jídelny.

 

 

VIII.Jídelní lístek

 

Jídelní lístek je uveřejněn vždy v pondělí dva týdny předem na nástěnce v prostorách školní jídelny, na www.zsnovapa.cz, www.strav.nasejidelna.cz/0050

 

 

IX.Dotazy připomínky

 

Dotazy, připomínky, ostatní problémy spojené s provozem školní jídelny řešte ihned v kanceláři s vedoucí školní jídelny.

 

Při přihlášení ke stravování se děti, žáci, rodiče a ostatní cizí strávníci seznámí s Vnitřním řádem školní jídelny. V případě vážného nebo opětovného porušení vnitřního řádu školní jídelny má vedoucí jídelny právo ukončit strávníkovi docházku do školní jídelny.

 

Vnitřní řád školní jídelny nabývá platnost 25.1.2019 s účinností od 1.2.2019 a nahrazuje vnitřní řád ze dne 27.8.2018

 

 

 

 

V Nové Pace dne 25.1.2019 ………………………………

Bc. M. Krejcarová